ภาพสถานีตำรวจภูธรบึงกาฬ
    HOME || ทำเนียบสัญญาบัตร || ทำเนียบชั้นประทวน |

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอบึงกาฬแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่...

อบต.บึงกาฬ
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.หนองเข็ง
อบต.หอคำ
อบต.หนองเลิง
อบต.โคกก่อง
อบต.นาสวรรค์
อบต.ไคสี
อบต.ชัยพร
อบต.วิศิษฐ์
อบต.คำนาดี
อบต.โป่งเปือย

กลับหน้าแรก